ZINDYWIDUALIZOWANA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

ZINDYWIDUALIZOWANA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

nowa forma pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku, w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach – Dz.U.2017r. poz. 1591 oraz Dz.U.2017r. poz. 1643)

 

Organizowana jest dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z odziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.

 

Nie organizuje się dla uczniów objętych kształceniem specjalnym lub indywidualnym nauczaniem!!!

 

Obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są realizowane:

a)      Wspólnie z oddziałem szkolnym,

b)      Indywidualnie z uczniem.

Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia (ZŚK) wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie.

Do wniosku o wydanie powyższej opinii dołączona powinna być dokumentacja określająca:

a)      Trudność w funkcjonowaniu ucznia w szkole;

b)      Wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia w szkole oraz ograniczenia w zakresie możliwości udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych z oddziałem szkolnym (jeżeli uczeń objęty jest ZŚK ze względu na stan zdrowia);

c)      Opinia nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem – o jego funkcjonowaniu w szkole.

Przed wydaniem opinii publiczna poradnia ze współpracy ze szkołą oraz rodzicami ucznia lub pełnoletnim uczniem przeprowadziła analizę funkcjonowania ucznia uwzględniając efekty udzielanej dotychczas przez szkołę pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Opinia dotycząca ZŚK powinna zawierać:

a)      Zakres, w jakim uczeń nie może brać udziału w zajęciach edukacyjnych wspólnie z odziałem szkolnym;

b)      Okres objęcia ucznia ZŚK, nie dłuższy jednak niż rok szkolny;

c)      Działania, jakie powinny być podjęte w celu usunięcia barier i ograniczeń utrudniający funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;

Uczeń objęty ZŚK realizuje w danej szkole programy nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji i jego indywidulanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających ze stanu zdrowia.

Na wniosek rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia dyrektor szkoły ustala, z uwzględnieniem opinii poradni, tygodniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem, uwzględniając konieczność realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego lub zawodowego.