Sposób zgłaszania dziecka do Poradni

Zgłaszanie dziecka na badanie psychologiczno-pedagogiczne

Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do złożenia zgłoszenia o przeprowadzenie badania psychologiczno-pedagogicznego.

Formularz zgłoszenie o przyjęcie dziecka można wypełnić bezpośrednio w sekretariacie Poradni lub pobrać z Naszej strony internetowej
(w zakładce DRUKI DO POBRANIA) i  dostarczyć do sekretariatu Poradni.

Dokumentacja wskazana przy zgłoszeniu dziecka na badania psychologiczno-pedagogiczne:

  • pisemny wniosek rodziców z możliwie dokładnie sprecyzowanym problemem dziecka w uzasadnieniu,
  • wskazane jest dołączenie do zgłoszenia stosownej opinii przedszkola lub szkoły o uczniu,
  • prace klasowe z języka polskiego, zeszyty (przy trudnościach w pisaniu),
  • dokumentacja wcześniejszych badań  psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych przeprowadzonych w innych poradniach lub gabinetach (ksero),
  • ewentualne zaświadczenia lekarskie (konieczne przy orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego wydawanych ze względu na niepełnosprawność ruchową, niedosłuch, niedowidzenie, autyzm oraz orzeczeniach o potrzebie nauczania indywidualnego, ewentualnie przy opiniach o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju).

Zgłoszenia rodziców lub prawnych opiekunów podlegają rejestracji w sekretariacie, następnie przekazywane są do poszczególnych pracowników i realizowane według kolejności zgłoszeń.

Poza kolejnością rozpatrywane są zgłoszenia dotyczące interwencji kryzysowych (np. zagrożenie samobójstwem, depresje, itp.)

Zgłoszenia rodziców lub prawnych opiekunów dotyczące psychoterapii, terapii rodzin, terapii logopedycznej, psychologicznej, pedagogicznej, doradztwa zawodowego czy mediacji realizowane są wg kolejności zgłoszeń zgodnie z możliwościami pracowników uprawnionych do udzielania takich form pomocy.

Na badania uczeń (niezależnie od wieku) zgłasza się z rodzicem lub z opiekunem prawnym.

Jednorazowa wizyta diagnostyczna dziecka w Poradni trwa od 1 – 3 godziny (w zależności od problemów, tempa pracy dziecka, itp). Czasami konieczne jest kilka wizyt diagnostycznych.

Termin spotkania ustalany jest telefonicznie z rodzicem lub z prawnym opiekunem.

Niemożliwość przybycia dziecka na badania w wyznaczonym terminie – w uzasadnionym przypadku – należy zgłosić jak najwcześniej w sekretariacie Poradni (tel. 17 788 49 78 lub 606 503 243).

W sytuacji braku informacji o tym, że dziecko nie zgłosi się na badania, kolejny termin wizyty będzie przesunięty na koniec kolejki czasu oczekiwania.

Poradnia przyjmuje wnioski rodziców z podległego sobie terenu.

Opinie i orzeczenia odbierane są osobiście przez rodziców lub prawnych opiekunów.

Zgłaszanie dziecka na terapię logopedyczną

Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do złożenia zgłoszenia o potrzebie konsultacji logopedycznej.

Termin spotkania ustalany jest telefonicznie.

Logopeda – mgr Karolina Gajek,

Logopeda – mgr Agnieszka Gaj.

Zgłaszanie dziecka lub młodzieży na psychoterapię

Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany  jest do złożenia zgłoszenia o potrzebie konsultacji z psychoterapeutą.

Zgłoszenie może również złożyć pełnoletnia młodzież.

Termin spotkania ustalany jest telefonicznie.

Psychoterapeuci –  mgr Edyta Wiktor-Florek; mgr Jolanta Skowron-Piasecka,  mgr Alicja Grzesik