Propozycje zajęć

Zapotrzebowanie na określone zajęcia prosimy zgłaszać co najmniej 14 dni przed planowanym ich przeprowadzeniem.

Istnieje możliwość prowadzenia okresowych punktów konsultacyjnych na terenie szkół przez psychologów Poradni. O tym decyduje dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej po rozpoznaniu możliwości pracowników.

Pracownicy Poradni oferują pedagogom szkolnym i nauczycielom pomoc w bieżącym rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych oraz w opracowaniach programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów, u których stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się.

 

Interwencja Kryzysowa

Pomocy osobom potrzebującym wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych, zakłócających równowagę emocjonalną i prawidłowe funkcjonowanie, takich jak:

  • konflikty rodzinne
  • śmierć (żałoba)
  • samobójstwo (próby samobójcze)
  • molestowanie seksualne dzieci
  • wypadki i katastrofy

umożliwiającej odzyskanie zdolności do ich pokonywania lub złagodzenia poprzez samodzielne rozwiązywanie udzielają:
Wiktor-Florek E.; Skowron-Piasecka J.; Ingram M.; Stolle-Łogasz E.; Zuch M.

 

Doradztwo edukacyjno – zawodowe

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mielcu w ramach pomocy dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, wspierania nauczycieli placówek oświatowych w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego oferuje następujące formy pomocy:

  • diagnostyczną: badania psychologiczno – pedagogiczne mające na celu określenie predyspozycji zawodowych ( uzdolnień, zainteresowań, cech charakteru i temperamentu),
  • doradczą: w sytuacjach trudności z podjęciem decyzji o wyborze zawodu, szczególnie w przypadku problemów zdrowotnych, przy rozbieżnych poglądach na temat wyboru zawodu i kierunku kształcenia między uczniami i ich rodzicami, a także pomoc w planowaniu kariery zawodowej w tym uczniów zdolnych,
  • informacyjną: udzielanie informacji o zawodach, szkołach średnich i zawodowych, kierunkach studiów,
  • edukacyjno- warsztatową: wspieranie uczniów i nauczycieli w realizacji zajęć mających na celu kształtowanie umiejętności poznawania siebie, podejmowania decyzji dotyczących wyboru zawodu oraz planowania kariery zawodowej.

Osoby odpowiedzialne za poradnictwo zawodowe w PPP w Mielcu to: mgr Danuta Rżany, mgr Monika Weryńska, mgr Jolanta Łachut. Poprzez działalność diagnostyczną, edukacyjno – warsztatową oraz doradczą stymulują dojrzałość zawodową, służą pomocą uczniom w podejmowaniu decyzji o wyborze dalszego kierunku kształcenia.