O nas

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mielcu jest publiczną placówką oświatową, działającą w formie jednostki budżetowej na terenie miasta i powiatu mieleckiego. Poradnia udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunków kształcenia i zawodu, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem.

Do zadań poradni należy w szczególności:

 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,
 • prowadzenie terapii zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,
 • udzielanie pomocy uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, wyboru zawodu i planowania własnej kariery zawodowej,
 • udzielanie pomocy rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów,
 • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły i rodziny,
 • profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży z grup ryzyka, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w tym zakresie,
 • diagnozowanie konieczności wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka w wieku od urodzenia do 7 roku życia,
 • udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym lub z dysfunkcjami rozwojowymi oraz ich rodzicom,
 • udzielanie pomocy młodzieży w rozwiązywaniu problemów wieku dojrzewania,
 • udzielanie pomocy nauczycielom w postaci ukierunkowywania ich pracy z dziećmi i młodzieżą wybitnie uzdolnionymi,
 • powoływanie Zespołów Orzekających, których zadaniem jest wydawanie orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania i potrzebie kształcenia specjalnego.

Podstawowe zadania realizowane są przede wszystkim poprzez:

 • diagnozę,
 • terapię psychologiczną,
 • terapię pedagogiczną,
 • terapię logopedyczną
 • oraz diagnozę lekarską.

Obejmują również konsultacje z nauczycielami, pedagogami szkolnymi, dyrektorami szkół, pracownikami sądu, policji, służby zdrowia, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, miejskiego i gminnych ośrodków pomocy społecznej, Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Regularnie organizowane są w ramach sieci współpracy spotkania pedagogów szkolnych na terenie poradni.

Ponadto oferujemy Państwu szereg innowacyjnych metod terapeutycznych, m.in.:

 • terapia Biofeedback
 • terapia Warnkego,
 • terapia Kognitywna – metoda Feuersteina – Instrumental Enrichment.