Propozycje zajęć

Zapotrzebowanie na określone zajęcia prosimy zgłaszać co najmniej 14 dni przed planowanym ich przeprowadzeniem.

Istnieje możliwość prowadzenia okresowych punktów konsultacyjnych na terenie szkół przez psychologów Poradni. O tym decyduje dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej po rozpoznaniu możliwości pracowników.

Pracownicy Poradni oferują pedagogom szkolnym i nauczycielom pomoc w bieżącym rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych oraz w opracowaniach programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów, u których stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Warsztatach

dla Dobrych Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

ZGŁOSZENIA NALEŻY KIEROWAĆ DO SEKRETARIATU PORADNI OSOBIŚCIE LUB DROGĄ TELEFONICZNĄ PODAJĄC IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA I RODZICA ORAZ NUMER TELEFONU KONTAKTOWEGO

Czas trwania warsztatów:10 spotkań po 2 godziny

Do kogo adresowana jest ta propozycja:

Warsztaty przeznaczone są dla rodziców dzieci w wieku 6-12 lat, które sprawiają problemy wychowawcze. Oferta kierowana jest zwłaszcza dla rodziców dzieci z ADHD,
z zaburzeniami koncentracji uwagi, dziecięcymi wybuchami złości czy zachowaniami opozycyjno – buntowniczymi
.

Program warsztatów W trakcie powyższego warsztatu uczestnicy zdobywają praktyczną wiedzę na temat metod i technik pracy z dzieckiem.  Poszczególne zajęcia trwają 2 godziny zegarowe, odbywają się raz w tygodniu, pomiędzy zajęciami rodzice praktycznie ćwiczą poznane w trakcie danego warsztatu techniki behawioralne lub poznawcze. Warsztat skupia się na opisie technik behawioralnych zawartych w algorytmach (instrukcja i materiały dla rodzica) dotyczących niektórych problemów w pracy z młodszym dzieckiem.

Tematy poruszane w czasie warsztatów

 • Wykład wstępny na temat ADHD.
 • Rozróżnianie objawów ADHD od objawów innych zaburzeń lub celowego łamania norm.
 • Techniki radzenia sobie z objawami ADHD – „okulary na ADHD”.
 • Nauka identyfikacji konkretnej sytuacji problemowej – co ją wywołuje, a co podtrzymuje.
 • Zauważanie pozytywnych zachowań dziecka i chwalenie go za nie.
 • Nagradzanie pozytywnych zachowań.
 • Rygorystyczne przestrzeganie norm, zasad.
 • Skuteczne wyciąganie konsekwencji.
 • Wprowadzenie systemów żetonowych.
 • Radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi, wybuchem agresji.
 • Komunikacja rodzic – dziecko – szkoła.

Uczestnicy otrzymują skrypt w którym znajduje się 10 spotkań podstawowych i kilka spotkań dodatkowych dobieranych w zależności od potrzeb danej grupy rodziców.

Interwencja Kryzysowa

Pomocy osobom potrzebującym wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych, zakłócających równowagę emocjonalną i prawidłowe funkcjonowanie, takich jak:

 • konflikty rodzinne
 • śmierć (żałoba)
 • samobójstwo (próby samobójcze)
 • molestowanie seksualne dzieci
 • wypadki i katastrofy

umożliwiającej odzyskanie zdolności do ich pokonywania lub złagodzenia poprzez samodzielne rozwiązywanie udzielają:
Wiktor-Florek E.; Skowron-Piasecka J.; Ingram M.; Stolle-Łogasz E.; Zuch M., Kapinos K., Gromny R.

Doradztwo edukacyjno – zawodowe

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mielcu w ramach pomocy dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, wspierania nauczycieli placówek oświatowych w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego oferuje następujące formy pomocy:

 • diagnostyczną: badania psychologiczno – pedagogiczne mające na celu określenie predyspozycji zawodowych ( uzdolnień, zainteresowań, cech charakteru i temperamentu),
 • doradczą: w sytuacjach trudności z podjęciem decyzji o wyborze zawodu, szczególnie w przypadku problemów zdrowotnych, przy rozbieżnych poglądach na temat wyboru zawodu i kierunku kształcenia między uczniami i ich rodzicami, a także pomoc w planowaniu kariery zawodowej w tym uczniów zdolnych,
 • informacyjną: udzielanie informacji o zawodach, szkołach średnich i zawodowych, kierunkach studiów,
 • edukacyjno- warsztatową: wspieranie uczniów i nauczycieli w realizacji zajęć mających na celu kształtowanie umiejętności poznawania siebie, podejmowania decyzji dotyczących wyboru zawodu oraz planowania kariery zawodowej.

Osoby odpowiedzialne za poradnictwo zawodowe w PPP w Mielcu są:  mgr Monika Weryńska, mgr Jolanta Łachut, mgr Anna Kuczewska. Nasi specjaliści poprzez działalność diagnostyczną, edukacyjno – warsztatową oraz doradczą stymulują dojrzałość zawodową, służą pomocą uczniom w podejmowaniu decyzji o wyborze dalszego kierunku kształcenia.