Orzecznictwo i terminy zespołów

PROCEDURY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW SKŁADANYCH DO ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO

1. Orzeczenia i opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydawane są na pisemny wniosek rodzica dziecka lub ucznia lub na pisemny wniosek pełnoletniego ucznia.

2. Wnioski i zgłoszenia dotyczące orzecznictwa i opiniowania należy złożyć w postaci papierowej albo elektronicznie w sekretariacie poradni.

3. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

I. Do orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania ucznia, którego stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły tj.:

a. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, wydane przez lekarza specjalistę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego określające czas, w którym stan zdrowia ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły (nie krótszy niż 30 dni), jak również rozpoznanie choroby lub innego problemu zdrowotnego wraz z oznaczeniem alfanumerycznym (ICD) – (wzór zaświadczenia do pobrania ze strony Poradni),
b. W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe do wniosku dołącza się zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy określające możliwość dalszego kształcenia w zawodzie.

II. Do orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na:

A. Niepełnosprawność dziecka lub ucznia:

a) niesłyszące,

b) słabosłyszące (dzieci słabosłyszące to dzieci z umiarkowanym stopniem uszkodzenia słuchu mierzonym po zastosowaniu aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych w lepiej funkcjonującym uchu),

c) niewidzące,

d) słabowidzące (dzieci słabowidzące to dzieci z umiarkowanym/znacznym stopniem obniżenia ostrości wzroku a także dzieci z umiarkowanym i większym uszkodzeniem pola widzenia mierzonym po korekcji okularowej w lepiej funkcjonującym oko),

e) z niepełnosprawne ruchowo w tym z afazją,

f) niepełnosprawne intelektualne w stopniu lekkim,

g) niepełnosprawne intelektualne w stopniu umiarkowanym,

h) niepełnosprawne intelektualnie w stopniu znacznym,

i) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (wymagana jest diagnoza lekarza psychiatry),

j) niepełnosprawnością sprzężoną (przynajmniej dwie powyższe niepełnosprawności).

B. Niedostosowanie społeczne,

C. Zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

III. Do orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydaje się dla dzieci i młodzieży z pełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, tj.:

a) wyniki badania psychologicznego, pedagogicznego i logopedycznego,
b) dokumentacja medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego,

IV. Do opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:

a) kompletna dokumentacja medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego,
b) wyniki badania psychologicznego lub obserwacji psychologicznej, badanie logopedyczne (określenie rozwoju psychoruchowego dziecka).

4. Od momentu złożenia wniosku przez rodzica wraz z kompletem dokumentacji zostaje uruchomiona procedura orzecznicza w poradni.

5. Przewodniczący w wydanym zarządzeniu określa skład zespołu oraz termin jego posiedzenia.

6. Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniu zespołu oraz przedstawić swoje stanowisko o czym jest informowany pisemnie lub drogą elektroniczną.

7. Orzeczenie lub opinie przekazuje się w jednym egzemplarzu.

8. Od orzeczenia wydanego przez zespół orzekający poradni wnioskodawca może wnieść odwołanie do Kuratora Oświaty w Rzeszowie za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

 

Terminy zespołów orzekających w roku szkolnym 2023 2024