Karta Praw Rodziny

Zachęcamy nauczycieli, rodziców oraz starszych uczniów do zapoznania się z Kartą Praw Rodziny. Prace nad dokumentem zostały zainicjowane przez Synod Biskupów, który odbył się w Rzymie w 1980 r. i był poświęcony „Zadaniom chrześcijańskiej rodziny we współczesnym świecie”. Karta jest dokumentem o charakterze powszechnym. W sposób szczególny jest skierowana do rządów odpowiedzialnych za tworzenie polityki prorodzinnej, a także do samych rodzin. Celem powstania Karty było przedstawienie pełnego i uporządkowanego zestawu praw rodziny. 

Prawa rodziny

Prace nad Kartą Praw Rodziny zostały zainicjowane podczas Synodu Biskupów, który odbył się w Rzymie w 1980 r. Był on poświęcony „Zadaniom chrześcijańskiej rodziny we współczesnym świecie”. Przesłanie Synodu Biskupów podjął papież Jan Paweł II w Adhortacji Apostolskiej Familiaris Consortio i zobowiązał Stolicę Apostolską do opracowania Karty Praw Rodziny.

Karta jest dokumentem o charakterze powszechnym – jest przeznaczona dla całego świata, nie tylko chrześcijan czy katolików. W sposób szczególny jest skierowana do rządów odpowiedzialnych za tworzenie polityki prorodzinnej i odpowiednich programów. Stąd też w Karcie znalazły się zapisy dotyczące zapewnienia rodzinom odpowiednich „warunków moralnych, wychowawczych, społecznych i ekonomicznych”.

Ważne miejsce w dokumencie zajmuje problem ochrony życia i wyraźny sprzeciw wobec aborcji, która jest „jest bezpośrednim pogwałceniem podstawowego prawa dla każdej istoty ludzkiej”. W Karcie poruszona została także kwestia wsparcia rodzin wielodzietnych oraz prawa do decydowania o „czasie narodzin i liczbie dzieci”.

Karta wyraźne podkreśla prawo rodziców „do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami moralnymi i religijnymi, z uwzględnieniem tradycji kulturowych rodziny”, a także do decydowania o edukacji dzieci. Wskazuje na swobodę organizacji życia religijnego w środowisku domowym, publicznego wyrażania swojej wiary oraz zrzeszania się z innymi rodzinami.

Dokument odnosi się także do kwestii materialnych związanych z funkcjonowaniem rodzin. Wskazuje na konieczność zapewnienia odpowiedniego wynagrodzenia za wykonywaną pracę, wsparcia finansowego oraz zapewnienia odpowiednich warunków mieszkaniowych. Karta krytykuje również rozwody, gdyż naruszają one „samą instytucje rodziny”.

Treści zaprezentowane w Karcie Praw Rodziny powinny być „podstawą do formułowania praw i wskazań wychowawczych oraz sposobów ich realizacji, szczególnie przez organy państwowe, których obowiązkiem jest  troska o stały rozwój wydolności wychowawczej rodziny, zwłaszcza w formie stosownych przepisów prawnych”. Wydawcą Karty Praw Rodziny jest Wydawnictwo Sejmowe.

Załączniki

 

Źródło: https://www.ore.edu.pl/