Historia poradni

Historia poradni to migracje placówki, które początkowo jako niewielkie zwykle lokowane były  przy innych większych instytucjach oświatowych. Nie zachowały się dokumenty powołujące placówkę, ale w oparciu o przekazy ustne ustalono ponad wszelką wątpliwość, że w minionym stuleciu za sprawowania władzy Przewodniczącego Powiatowej Rady Narodowej Rudolfa Junkiewicza i Inspektora Oświaty i wychowania Prezydium PRN Józefa Jankowskiego w 1967 r. rozpoczęła funkcjonowanie Poradnia Wychowawczo – Zawodowa w Mielcu.
Placówka stanowiła komórkę trzyosobową. Kierownik – nieżyjący Franciszek Wałek, psycholog Maria Zielińska i pracownik administracyjny – Alicja Czarnecka.
Siedzibą Poradni była wówczas Szkoła Podstawowa Nr 7, gdzie zadania swe realizowała do roku 1971.
Kolejnym miejscem działalności Poradni było przedszkole Nr 1 przy ul. Mickiewicza, w tym czasie funkcję dyrektora objęła Pani Maria Zielińska – psycholog. W tym okresie poradnia liczyła 6 osób.
W roku 1978/79 nowym miejscem siedziby Poradni stał się budynek przy ul. Mickiewicza 17. W budynku tym przyszło jej realizować zadania do 1996r.
W 1996 r. dokonano zmiany lokalizacji placówki mieszczącej się odtąd przy ul. Wyspiańskiego 6 w Mielcu. Decyzją Kuratora Oświaty w Rzeszowie z dnia 10 września 1993 Poradnia Wychowawczo-Zawodowa w Mielcu przekształcona została w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Mielcu.
W tym okresie ukształtował się trzon kadry pedagogicznej liczącej 14 osób. W tym okresie kolejno funkcję Dyrektor Poradni zajmowali:

poradnia psychologiczno-pedagogiczna mielec

    • Maria Pawlak – pedagog
    • Barbara Kolisz – psycholog
    • Alojzy Czelusta – psycholog

 

Wraz z reaktywowaniem powiatów teren działania Poradni powiększył się o dwie gminy: Radomyśl Wielki i Padew Narodową.

W latach 1994 – 2016r. funkcję dyrektora Poradni pełnił dr Józef Lewczak, który otworzył pierwszą filię diagnostyczno – konsultacyjną działająca w Radomyślu Wielkim.

W latach 2016  – 2021r.  funkcję dyrektora Poradni  pełnił dr Wacław Nelec, który zwiększył dostępność placówki, tworząc  drugą  filię diagnostyczno-konsultacyjną działającą  w Padwi Narodowej.

Od 01.09.2021r p.o Dyrektora została Pani mgr Krystyna Florek – pedagog.

Rozległość podległego poradni terenu oraz liczebność jego mieszkańców /powiat mielecki jeden z najliczniejszych w woj. pierwotnie rzeszowskim, a obecnie podkarpackim/ przy niskim stanie zatrudnienia sprawiły, że bardzo długo działalność poradni zdominowana była diagnozą i orzecznictwem. W miarę wzrostu zatrudnienia i podwyższania kwalifikacji kadry poszerza się zakres świadczonych usług.
W trosce o przyszły rozwój środowiska i regionu od 1997 r. realizowane są roczne cykle zajęć z dziećmi zdolnymi rozwijające kreatywność, oryginalność, niekonwencjonalność i elastyczność myślenia. Uczestnicy tych zajęć to późniejsi uczestnicy i laureaci różnego rodzaju konkursów i olimpiad.
Z akceptacją i aprobatą CMPPP MEN w Warszawie, działa w poradni punkt informacyjny do pracy z dziećmi zdolnymi dla rodziców i nauczycieli. Dzięki zdobytym certyfikatom psychoterapeuty  – 4 psychologów – poradnia może realizować pełny zakres świadczeń z zakresu poradnictwa i terapii.

 

Od 1 stycznia 2018 roku, Poradnia zmieniła swoją siedzibę przenosząc się do budynku przy ul. Sękowskiego 2b.