Formy pomocy terapeutycznej

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna udziela pomocy terapeutycznej w formie:

KONSULTACJE
Osoba zgłaszająca się do Poradni w pierwszej kolejności jest zapraszana na spotkania konsultacyjno – diagnostyczne. Na spotkaniach tych rozpoznajemy i omawiamy sytuację życiową i problemy, określamy oczekiwania wobec terapii i zmian w życiu klienta. Podejmujemy wspólnie decyzje dotyczące dalszej współpracy.

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA
Psychoterapia indywidualna obejmuje zazwyczaj od kilkunastu do kilkudziesięciu spotkań z terapeutą – w zależności od specyfiki zgłaszanych trudności i problemów oraz indywidualności klienta. Szczegóły terapii, tj. cele, przebieg oraz czas trwania, omawiamy na pierwszych spotkaniach i określamy w kontrakcie terapeutycznym.

TERAPIA GRUPOWA
Psychoterapia grupowa to spotkania z terapeutą, ale w obecności i z udziałem innych osób. Pracując w grupie klienci mają okazje do lepszego zrozumienia i zmierzenie się ze swoimi problemami, które często dotyczą trudności w relacjach z innymi. Sprzyjają temu spotkania w grupie, przebiegające w atmosferze bezpieczeństwa i zaufania. Tworzą warunki do uczenia się lepszego rozumienia innych i siebie w kontaktach z innymi oraz do rozwijania umiejętności komunikowania się z ludźmi. W naszej Poradni spotkania grupowe odbywają się raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych. Typowe spotkanie trwa 2 godziny a całość spotkań obejmuje 15-30 sesji.

INTERWENCJA KRYZYSOWA
Interwencja kryzysowa jest formą pomocy psychologicznej skoncentrowaną na problemie wywołującym kryzys w życiu klienta. Jest aktywnym i krótkotrwałym oddziaływaniem mającym na celu wykorzystanie określonych umiejętności, doświadczeń, zasobów i strategii, aby pomóc osobie przeżywającej kryzys uporać się ze stanem emocjonalnym, który uniemożliwia jej poradzenie sobie z zaistniałą sytuacją. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej, a także umiejętności samodzielnego radzenia sobie. Pomoc polega na zapewnieniu wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa, zredukowaniu lęku, wspólnym poszukiwaniu nowych rozwiązań. Takie sytuacje niosą w sobie nadzieję na zmianę i rozwój.

PSYCHOEDUKACJA
Psychoedukacja ma na celu przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania człowieka w różnych okolicznościach życiowych i warunkach społecznych. Dzięki zdobytej wiedzy na temat trudności napotykanych w życiu możliwe jest zmniejszenie poczucia lęku oraz znalezienie dogodnych rozwiązań. Psychoedukacja ma wiele zastosowań np. w lepszym zrozumieniu choroby czy zaburzenia i wynikających z nich problemów osobistych, może być także pomocna przy wszelkiego typu trudnościach wychowawczych czy też trudnościach w kontaktach społecznych. Może być również przydatna w celach edukacyjnych, jak na przykład kursy szybkiego czytania czy zajęcia wspomagające rozwój.

PORADNICTWO  PSYCHOLOGICZNE
Poradnictwo psychologiczne jest formą specjalistycznego wsparcia i pomocy  psychologicznej. Jej celem jest zmiana funkcjonowania osoby lub rodziny. Pomoc ta polega na wysłuchaniu osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, umożliwieniu jej odreagowania emocjonalnego, a także udzieleniu wsparcia psychicznego. Podczas rozmowy psychologicznej diagnozowany jest problem, określana jest sytuacja kryzysowa i podejmowane są próby wypracowania odpowiedniego planu działania mającego na celu rozwiązanie sytuacji kryzysowej. Analizowane są także zasoby osoby zwracającej się po pomoc i budowany jest system wsparcia zgodnie z potrzebami osoby lub rodziny.

 

Psycholog świadczy również pomoc informacyjną dotyczącą możliwości nawiązania kontaktu z właściwymi instytucjami i służbami, których zadaniem jest wykonywanie potrzebnych w danej sytuacji działań m.in. sąd, prokuratura, policja, ośrodki pomocy społecznej, szkoły, poradnie.