Orzecznictwo i terminy zespołów

PROCEDURY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW SKŁADANYCH DO ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO

 

 1. Orzeczenia i opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydawane są na  pisemny wniosek obojga rodziców  (wymagane są dwa podpisy).
 2. Wnioski i zgłoszenia dotyczące orzecznictwa i opiniowania należy pobrać i złożyć osobiście w sekretariacie poradni. 
 3. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
   • Nauczanie indywidualne:
     • W razie wypadku losowego, zdrowotnego:
      • zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka, wydane przez lekarza określające czas, w którym stan zdrowia ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły (nie krótszy niż 30 dni), wzór zaświadczenia w załączeniu,
      • opinię nauczycieli uczących o funkcjonowaniu ucznia w szkole lub świadectwa ucznia z ostatniego roku.

    W razie jednorazowego kontaktu z poradnią nie są konieczne badania psychologiczno – pedagogiczne.

    • W przypadku różnego rodzaju schorzeń:
     • zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka wydane przez lekarza określające czas, w którym stan zdrowia ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie ucznia do szkoły,
     • dokumentację medyczną wskazująca przyczynę, która uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie ucznia do szkoły,
     • opinię nauczycieli uczących o funkcjonowaniu ucznia w szkole,
     • wyniki badania psychologicznego, pedagogicznego i logopedycznego.
   • Kształcenie specjalne
    • w przypadku niepełnosprawności intelektualnej wyniki aktualnego badania psychologicznego, pedagogicznego, logopedycznego oraz w razie występowania schorzeń – dokumentacja medyczna.
    • w przypadku uczniów:
     • niesłyszących,
     • słabo słyszących,
     • niewidomych,
     • słabo widzących,
     • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
     • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
     • niedostosowanych społecznie, zagrożonych uzależnieniami lub z zaburzeniami zachowania – wymagana jest dokumentacja medyczna diagnozująca i wskazująca jednoznacznie na daną niepełnosprawność.

  Jeżeli wymienione w punktach A i B niepełnosprawności ze sobą współwystępują (z wyjątkiem niedostosowanych społecznie) mówimy wówczas o sprzężonej niepełnosprawności dziecka.

  • zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze:
   • wyniki badania psychologicznego, pedagogicznego i logopedycznego,
   • dokumentacja medyczna.
  • Wczesne wspomaganie rozwoju
   • kompletna dokumentacja medyczna,
   • wyniki badania psychologicznego lub obserwacji psychologicznej, badanie logopedyczne (określenie rozwoju psychoruchowego dziecka).
 4. Od momentu złożenia wniosku przez rodzica wraz z kompletem dokumentacji zostaje uruchomiona procedura orzecznicza w poradni.
 5. Przewodniczący w wydanym zarządzeniu określa skład zespołu oraz termin jego posiedzenia.
 6. Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniu zespołu oraz przedstawić swoje stanowisko o czym jest informowany pisemnie.
 7. Wnioskodawca odbiera osobiście orzeczenie (opinię) w 3 egzemplarzach.
 8. Od orzeczenia wydanego przez zespół orzekający poradni wnioskodawca może wnieść odwołanie do Kuratora Oświaty w Rzeszowie za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

  TERMINY ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

  Lp.

  Data

  Godzina

  1.

  19.09.2017 r. 11:00 – 13.00

  2.

  03.10.2017 r. 11:00 – 13.00

  3.

  17.10.2017 r. 11:00 – 13.00

  4.

  07.11.2017 r. 11:00 – 13.00

  5.

  21.11.2017 r. 11:00 – 13.00

  6.

  05.12.2017 r. 11:00 – 13.00

  7.

  19.12.2017 r. 11:00 – 13.00

  8.

  09.01.2018 r. 11:00 – 13.00

  9.

  23.01.2018 r. 11:00 – 13.00

  10.

  06.02.2018 r. 11:00 – 13.00

  11.

  20.02.2018 r. 11:00 – 13.00

  12.

  06.03.2018 r. 11:00 – 13.00

  13.

  20.03.2018 r. 11:00 – 13.00

  14.

  10.04.2018 r. 11:00 – 13.00

  15.

  24.04.2018 r. 11:00 – 13.00

  16.

  08.05.2018 r. 11:00 – 13.00

  17.

  22.05.2018 r. 11:00 – 13.00

  18.

  05.06.2018 r. 11:00 – 13.00

  19.

  19.06.2018 r. 11:00 – 13.00

  20.

  26.06.2018 r. 11:00 – 13.00

  Zastrzega się możliwość zmiany terminu posiedzenia Zespołu z przyczyn formalnych.

  O zmianie terminu wnioskodawcy zostaną poinformowani.