Wspieranie procesu uczenia – odkryj swoje zdolności

Autorki projektu: Aleksandra Narowska – Bryła, Gerta Fijołek.           

Cel ogólny projektu:  stworzenie programu wsparcia uczniów w procesie uczenia się poprzez rozpoznanie indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów (zdolności, mocnych stron, preferencji, stylów uczenia się) oraz czynników motywacyjno-emocjonalnych wpływających na poziom osiągnięć szkolnych.

Cele szczegółowe:

 • zaspokojenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia,
 • wspieranie potencjału rozwojowego ucznia i stwarzanie warunków do jego pełnego i aktywnego uczestnictwa w procesie edukacji,
 • wspieranie procesu indywidualizacji nauczania związanej ściśle z różnorodnością uczniów i potrzebami edukacyjnymi każdego z nich, wynikającymi z etapu rozwojowego, na jakim dany uczeń się znajduje, jego potencjału, możliwości, doświadczanych trudności i specyfiki (właściwości psychofizyczne i preferencje),
 • włączenie oddziaływań interwencyjnych, rozwojowych i wspomagających,
 • diagnoza uczniów w celu uwzględnienia różnic indywidualnych:
 • diagnoza czynników emocjonalno-motywacyjnych wpływających na poziom osiągnięć szkolnych,
 • diagnoza indywidualna stylu poznawczego związanego z kontrolą, jaką jednostka sprawuje nad przebiegiem własnych czynności poznawczych (styl poznawczy jako ważny czynnik decydujący o stopniu wykorzystania posiadanych możliwości intelektualnych oraz jego związek z ocenami szkolnymi),
 • diagnoza stylów uczenia się oraz inteligencji wielorakich.

Grupa docelowa: uczniowie, kadra pedagogiczna, nauczyciele.

Z perspektywy pomocy psychologiczno – pedagogicznej:

Indywidualizacja nauczania związana jest ściśle z różnorodnością uczniów i potrzebami edukacyjnymi każdego z nich, wynikającymi z etapu rozwojowego, na jakim się dany uczeń znajduje, jego potencjału, możliwości, trudności i specyfiki (właściwości psychofizyczne i preferencje).

Istota zasady indywidualizacji nauczania polega na uwzględnieniu przez nauczyciela różnic indywidualnych(RI) między uczniami. Różnice te można ująć w następujące grupy:

 • zasób wiedzy, umiejętności, doświadczenia
 • przebieg procesów poznawczych,
 • motywacja do uczenia się,
 • różnorodność zainteresowań,
 • funkcjonowanie społeczno-emocjonalne,
 • warunki środowiskowe.

Cele edukacji a indywidualizacja (wspieranie rozwoju dziecka):

 • wyrównywanie szans edukacyjnych,
 • rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych
  i edukacyjnych,
 • rozwijanie zainteresowań, predyspozycji,
 • rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych,
 • zwiększenie indywidualnych możliwości dziecka,
 • budowanie pozytywnego stosunku do nauki,
 • zachęcanie uczniów do wysiłku w procesie nauczania, samodzielnego myślenia.