Ważność orzeczeń i opinii a zmiana ustroju szkolnego – wyciąg z ustawy

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r.

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, Warszawa, dnia 11 stycznia 2017 r. Dz.U. Poz. 60

Art. 311.

Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne opracowane przed dniem  1 września 2017 r. zachowują ważność do dnia 1 października 2017 r.

Art. 312.

 1. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania i orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, wydane przed dniem 1 września 2017 r., zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
 2. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przed dniem 1 września 2017 r. na okres:
  1) I etapu edukacyjnego – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie IV szkoły podstawowej;
  2) II etapu edukacyjnego – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w szkole podstawowej.
 3. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wydane przed dniem 1 września 2017 r. na okres:
  1) I etapu edukacyjnego – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie III szkoły podstawowej;
  2) II etapu edukacyjnego – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie VI szkoły podstawowej;
  3) kształcenia w szkole podstawowej – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie VI szkoły podstawowej.

Art. 313.

Zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o których mowa w art. 71b ust. 2a ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, utworzone w publicznych i niepublicznych młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodkach socjoterapii przed dniem 1 września 2017 r., działają do czasu zakończenia realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci objętych tym wspomaganiem na podstawie dotychczasowych przepisów, nie dłużej jednak niż do podjęcia nauki w szkole podstawowej przez te dzieci.

Art. 314.

 1. Do postępowań dotyczących wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o których mowa w art. 71b ust. 3 i 3a ustawy zmienianej w art. 15, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 lutego 2017 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.
 2. Od dnia 1 lutego 2017 r. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o których mowa w art. 71b ust. 3 i 3a ustawy zmienianej w art. 15, mogą wydawać wyłącznie zespoły opiniujące działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych.

Art. 315.

Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydane na podstawie art. 71b ust. 3 i 3a ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują ważność.