INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mielcu. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Sękowskiego 2B, 39-300 Mielec lub e-mail: pppmielec@poczta.onet.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Sękowskiego 2B, 39-300 Mielec lub e-mail: pppmielec@poczta.onet.pl
 3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mielcu może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa. Przetwarzanie danych jest wykonywane w celu realizacji statutowych zadań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Ponadto dane mogą być wykorzystywane w celu kontaktu z wnioskodawcą.
 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.
 5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu realizowania zadań statutowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w celach statystycznych.
 6. Poradnia nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 8. W związku z przetwarzaniem przez Poradnię Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do treści danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe,
 • żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia (z uwzględnieniem celów przetwarzania),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: pppmielec@poczta.onet.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: ul. Sękowskiego 2B, 39-300 Mielec

Informujemy również, że:

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (do 25 maja 2018r)

Na podstawie art.23 ust.1, art.24 ust.1, art.25 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zmianami), Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Mielcu, z siedzibą przy ul. Sękowskiego 2B, 39-300 Mielec informuje, że jest administratorem danych pracowników poradni, pacjentów i powiązanych z nimi osób, które zostały zgromadzone w celu realizacji zadań statutowych Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Mielcu na okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Ich podanie jest dobrowolne i pochodzą one od właścicieli danych, którzy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, żądania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia ze zbioru, chyba, że dotyczy to danych osobowych, w odniesieniu, do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne ustawy.