Fotograficzny projekt photovoice – kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie.

Młodzież szkół średnich powiatu Mieleckiego wzięła udział w fotograficznym projekcie photovoice. Jest to metoda fotografii partycypacyjnej, która została zastosowana jako narzędzie dydaktyczne pozwalające przybliżyć dany temat oraz zachęcić do dyskusji i przemyśleń. Celem projektu było utrwalenie na fotografii charakterystyki wylosowanej kompetencji kluczowej pożądanej na rynku pracy. Reprezentanci każdej ze szkół wylosowali jedną kompetencję, którą przedstawili za pomocą fotografii własnego pomysłu. Młodzież wcieliła się w rolę badaczy oraz inicjatorów działań. Dzięki stworzonym fotografiom udokumentowała i odzwierciedliła również mocne strony lokalnych społeczności.

Głównymi założeniami projektu były między innymi: poznanie swoich zasobów oraz umiejętność planowania własnego rozwoju i podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych korzystając z dostępnych informacji o zawodach, rynku pracy, systemie edukacji i innych formach uczenia się. Realizowany projekt photovoice jest procesem mającym na celu zaproszenie do wspólnej dyskusji na tematy prezentowane na fotografiach, promuje dialog i poszerzenie wiedzy dotyczącej ważnej dla danej społeczności kwestii.

Prace młodzieży są inspiracją oraz inicjatywą wpływającą na rzeczywistość społeczną dotyczącą znaczenia oraz rozwoju kompetencji kluczowych w procesie uczenia przez całe życie.

Kompetencje kluczowe

Parlament Europejski zdefiniował osiem kompetencji kluczowych, które stanowią połączenie wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za niezbędne dla potrzeb samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej oraz zatrudnienia. Kompetencje kluczowe to te kompetencje, których wszyscy potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, zatrudnienia, włączenia społecznego, zrównoważonego stylu życia, udanego życia w pokojowych społeczeństwach, kierowania życiem w sposób prozdrowotny i aktywnego obywatelstwa. Rozwija się je w perspektywie uczenia się przez całe życie, począwszy od wczesnego dzieciństwa przez całe dorosłe życie, za pomocą uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego, we wszystkich kontekstach, w tym w rodzinie, szkole, miejscu pracy, sąsiedztwie i innych społecznościach.

Wszystkie kompetencje kluczowe uważa się za jednakowo ważne; każda z nich przyczynia się do udanego życia w społeczeństwie. Kompetencje mogą być stosowane w wielu różnych kontekstach i rozmaitych kombinacjach. Ich zakresy się pokrywają i są ze sobą powiązane: aspekty niezbędne w jednej dziedzinie wspierają kompetencje w innej.

W ramach odniesienia ustanowiono osiem kompetencji kluczowych:

—  kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,
—  kompetencje w zakresie wielojęzyczności,
—  kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
—  kompetencje cyfrowe,
—  kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,
—  kompetencje obywatelskie,
—  kompetencje w zakresie przedsiębiorczości,
—  kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

 

Wystawa prac młodzieży: