Deklaracja dostępności

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mielcu, ul. Sękowskiego 2b, 39-300 Mielec zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.poradniamielec.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-07

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych WCAG 2.0 dla tego typu jednostek i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • dokumenty mogą nie mieć dowiązanych etykiet tekstowych,
 • część z opublikowanych multimediów oraz zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny lub dekoracyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • filmy nie występują na stronie,
 • linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. pozostałe są poprawiane w miarę możliwości.
 • pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

Jeżeli w trakcie korzystania z serwisu znajdziecie Państwo inne niezgodności lub ograniczenia w dostępności strony będziemy wdzięczni za każdą informację zwrotną. Postaramy się w jak najkrótszym możliwym terminie niezgodność lub ograniczenie usunąć. W tym celu prosimy o kontakt na sekretariat poradni.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paulina Weryńska.
 • E-mail: pppmielec@poczta.onet.pl
 • Telefon: 177884978

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mielcu
 • Adres: Sękowskiego 2b
  39-300 Mielec
 • E-mail: pppmielec@poczta.onet.pl
 • Telefon: 177884978

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi jedno wejście wyposażone w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Bezpośrednio przy budynku znajduje się parking z wyznaczonymi 2 miejscami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnościami. Poradnia mieści się na I piętrze budynku. Pomieszczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mielcu są w dostępne są dla osób na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma jeszcze windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze oraz na I piętrze. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Poradni istnieje możliwość załatwienia sprawy przez osoby z niepełnosprawnością słuchową i wzrokową. Osoby wymagające pomocy tłumacza powinny zgłosić taką potrzebę w Sekretariacie Poradni ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w terminie co najmniej na 5 dni roboczych przed tym zdarzeniem. Informujemy, że osoby niesłyszące mogą również kontaktować się z Poradnią poprzez przesłanie wiadomości e-mail pod adres: pppmielec@poczta.onet.pl lub wiadomości poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie e-PUAP.

W ramach dalszego dostosowania obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, Starostwo Powiatowe w Mielcu, zaplanowało budowę szybu windowego z pomieszczeniem wiatrołapu i wyposażenie w dźwig osobowy oraz instalację elektryczną. Zgodnie z założeniem, głównym celem inwestycji jest zapewnienie dostępu w szczególności dla osób niepełnosprawnych na kondygnację piętra, gdzie znajduje się Poradnia Pedagogiczno- Psychologiczna wraz z poprawieniem kompozycji estetycznej, koniec inwestycji 2021r.

Z uwagi na niepowtarzalny charakter budynku szyb windowy zaprojektowany został jako odsunięty od elewacji i połączony z budynkiem poprzez przeszklony łącznik, który nie naruszy struktury zdobień i nie będzie powodował ich pełnego przesłaniania. Formę przestrzenną szybu windowego tworzy kompozycja dwóch sześcianów (szkło + syntetyczna skała) we wzajemnej relacji przenikania i spójności.

W ramach dostosowania tego budynku, przewidziano zastosowanie rozwiązań wewnątrz obiektu mających znaczenie dla ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji osób z różnym stopniem niepełnosprawności. Wyróżnia się montaż systemu dźwiękowego na drogach ewakuacyjnych i w pomieszczeniach, emitujący sygnały głosowe informujące o kierunku ewakuacji lub o położeniu najbliższych wyjść ewakuacyjnych. Hol windowy wyposażony będzie w intercom pożarowy z przekierowaniem do pomieszczenia ochrony. Ponadto zastosowane zostaną znaki bezpieczeństwa wraz z oznaczeniem drzwi ewakuacyjnych, łatwo rozpoznawalnych dla osób z dysfunkcjami.

W zakresie dostosowania budynku w zakresie piętra i schodów wewnętrznych do potrzeb osób niepełnosprawnych, obiekt będzie spełniał wymagania poprzez:

 • zapewnienie osobom z niepełnosprawnością wzroku dostępu do informacji o kierunkach ewakuacji: w przypadku osób z dysfunkcjami słuchu– informacji o zagrożeniu i rozpoczęciu ewakuacji,
 • umieszczenie informacji dotykowej o kierunkach ewakuacji w postaci piktogramów dotykowych montowanych w łatwo dostępnych miejscach,
 • pętlę indukcyjną,
 • system fakturowych oznaczeń nawierzchni FON na zewnątrz budynku i w holu.