WSPIERANIE PROCESÓW UCZENIA – odkryj swoje zdolności

Zespół pracowników Poradni mgr Gertruda Fijołek oraz mgr Aleksandra Narowska – Bryła stworzył projekt, którego głównym celem było wsparcie uczniów w procesie uczenia się poprzez rozpoznanie indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów (zdolności, mocnych stron, preferencji, stylów uczenia się) oraz czynników motywacyjno-emocjonalnych wpływających na poziom osiągnięć szkolnych.

Celami szczegółowymi były:

  • zaspokojenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia,
  • wspieranie potencjału rozwojowego ucznia i stwarzanie warunków do jego pełnego i aktywnego uczestnictwa w procesie edukacji,
  • wspieranie procesu indywidualizacji nauczania związanej ściśle z różnorodnością uczniów i potrzebami edukacyjnymi każdego z nich, wynikającymi z etapu rozwojowego, na jakim dany uczeń się znajduje, jego potencjału, możliwości, doświadczanych trudności i specyfiki (właściwości psychofizyczne i preferencje),
  • włączenie oddziaływań interwencyjnych, rozwojowych i wspomagających,
  • diagnoza uczniów w celu uwzględnienia różnic indywidualnych.

W ramach projektu przeprowadzono:

  • diagnozę czynników emocjonalno-motywacyjnych wpływających na poziom osiągnięć szkolnych, stylów poznawczych uczniów, stylów uczenia się oraz inteligencji wielorakich,
  • warsztaty dla uczniów, których celem było: omówienie wyników badań i ich wpływu na osiągnięcia szkolne oraz prezentacja metod i technik zdobywania wiedzy i umiejętności do wykorzystania w praktyce szkolnej,
  • spotkania z rodzicami oraz nauczycielami, w trakcie których omówiono uzyskane wyniki badań diagnostycznych.

SKŁADAMY SERDECZNE PODZIĘKOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7
za współpracę oraz wsparcie merytoryczne w ramach tworzenia i realizacji projektu.

 Dyrekcja Poradni P-P w Mielcu
wraz z autorkami projektu.