Terminy Zespołów Orzekających

TERMINY ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2021

PROCEDURY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW SKŁADANYCH DO ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO

Orzeczenia i opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydawane są na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego  dziecka/ucznia lub pełnoletniego ucznia.

Wnioski i zgłoszenia dotyczące orzecznictwa i opiniowania należy złożyć w postaci papierowej w sekretariacie poradni.

Orzeczenia i opinie wydawane są w jednym egzemplarzu.

 

Do wniosku o wydanie  orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania ucznia należy dołączyć następujące dokumenty:

a. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia (wzór zaświadczenia do pobrania ze strony Poradni),

b. W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe dołącza się zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy określające możliwość odbywania praktyk zawodowych.

c. Informacja o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej ucznia (wzór informacji do pobrania ze strony Poradni).

d. Wniosek rodzica o wydanie orzeczenia (dostępny w sekretariacie Poradni).