Szkolenie "Cele i zadania poradnictwa zawodowego na poszczególnych etapach edukacyjnych"

        Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie – Filia w Mielcu wraz z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Mielcu w dniu 4 listopada 2015 r. zorganizowały szkolenie  nt. „Cele i zadania poradnictwa zawodowego na poszczególnych etapach edukacyjnych” adresowane do nauczycieli bibliotekarzy szkolnych oraz nauczycieli różnych poziomów kształcenia. Szkolenie swoją tematyką wpisuje się w realizację jednego z kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/16 dotyczącego podniesienia jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie partnerów społecznych w dostosowanie kształcenia zawodowego do rynku pracy. Właściwe rozeznanie predyspozycji zawodowych, to zwiększenie możliwości na wybór właściwego zawodu, szansa na znalezienie pracy i satysfakcja z jej wykonywania.

     Warsztaty przeprowadzili pracownicy Poradni P-P – doradcy zawodowi: Monika Weryńska oraz Jolanta Łachut.  Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z zadaniami szkolnego doradcy zawodowego na różnych etapach edukacyjnych. Zaprezentowana została oferta zajęć, która jest realizowana przez poradnię w roku szkolnym dla zainteresowanych przedszkoli, klas I-III, IV –VI, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych. Zapoznano nauczycieli z różnymi źródłami informacji  w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego. Zachęcano do korzystania z internetowych zasobów, gdzie znajdują się  nowoczesne narzędzia multimedialne dla doradztwa zawodowego: testy kariery, filmy, przewodniki, scenariusze zajęć,  aktualne Informatory o zawodach np. z opisem zawodów ze wstępem psychologa i socjologa m.in. w kontekście predyspozycji, miejsc pracy, kwartalniki Doradcy Zawodowego dostępne do bezpłatnego pobrania itp.

    W czasie prezentacji Vademecum Doradztwa Zawodowego, przedstawiono jakie czynniki wpływają na decyzje zawodowe – preferencje i predyspozycje zawodowe. W telegraficznym skrócie omówiono czynniki indywidualne takie jak: zainteresowania, umiejętności, temperament, wartości, osobowość, stan zdrowia  oraz znaczenie diagnozy uczniów w tym zakresie. Zachęcano nauczycieli do rozwijania u uczniów twórczego myślenia i  inteligencji emocjonalnej, która zależy w głównym stopniu od samoświadomości  tj. od kontrolowania własnych emocji, zapału, wytrwałości w dążeniu do celu, a także od zdolności do odpowiednich zachowań społecznych. Ponieważ nie jest to cecha wrodzona należy  ją kształtować w dzieciach, aby zapewnić im jak najwłaściwsze wykorzystanie wrodzonych zdolności w uzyskaniu sukcesu w  życiu.  Podczas omawiania ćwiczenia warsztatowego  wywiązała się dyskusja i wymiana doświadczeń między nauczycielami, a pracownikami poradni.

   Ciekawym elementem szkolenia  była prezentacja idei konkursu „Zawody bez tajemnic” organizowanego już czwarty rok przez Poradnię P-P przy wsparciu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Filia w Mielcu i CKPiDN w  Mielcu. Odtworzone zostały niektóre prezentacje zawodów przygotowane przez uczniów gimnazjum, nagrane na płytach  z dotychczasowych edycji. Zainteresowanie wzbudził pomysłowo i humorystycznie  przedstawiony zawód budowlańca i już podczas warsztatów doradca zawodowy został zaproszony na zajęcia zawodoznawcze do Zespołu Szkół Budowlanych. Na zakończenie uczestnicy szkolenia otrzymali zestawienia  bibliograficzne na w/w temat.