Pożegnanie Pani Krystyny Florek – Dyrektora SPPP

W dniu 26 czerwca 2024r. odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Pedagogicznej w SPPP w Mielcu pod przewodnictwem dyrektora – Krystyny Florek. Pani dyrektor została powołana na stanowisko zastępcy wójta gminy Mielec. Zarząd Powiatu Mieleckiego na jej wniosek odwołał ją ze stanowiska dyrektora Poradni z dniem 30 czerwca. Od 1 lipca  obowiązki dyrektora pełni pani Mariola Zuch, która jest zatrudniona na stanowisku psychologa.

Pani Krystyna Florek składa serdeczne podziękowania Wszystkim osobom, z którymi miała okazję współpracować jako dyrektor Poradni:

„ Szanowni Państwo!

Minione pięć laty pracy w Poradni było dla mnie okresem wytężonej pracy, nawiązania relacji   i współpracy ze środowiskiem edukacyjnym w charakterze koordynatora udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Powiecie Mieleckim. Kluczowym przedsięwzięciem było przekształcenie placówki w Poradnię specjalistyczną dla dzieci i młodzieży z trudnościami emocjonalnymi w komunikacji społecznej. Dzięki zrozumieniu potrzeb naszego środowiska przez organ prowadzący, udało się wypracować i realizować koncepcję Poradni sprawnie funkcjonującej, dobrze wyposażonej, w której kadra rozwija się i doskonali wg potrzeb. Przekształcenie było efektem starań całego grona pracowników Poradni: pedagogicznych i administracyjnych. W jego konsekwencji Poradnia może realizować specjalistyczną pomoc obejmującą zarówno diagnozę jak i bezpośrednie wsparcie dzieci, uczniów ich rodziców, opiekunów i nauczycieli. Wdraża również działania profilaktyczne i wspomagające szkoły i placówki na terenie powiatu. Moim celem pracy na stanowisku dyrektora było kreowanie pracy Poradni w kierunku profilaktyki w środowisku wychowawczym  i edukacyjnym dzieci i młodzieży. Takie działania dają największe szanse udzielenia bezpośredniej, skutecznej i profesjonalnej pomocy. Dziękuję za współpracę nauczycielom, specjalistom i dyrektorom szkół i placówek, które były otwarte na współpracę. W szczególności kieruję podziękowania dla Rodziców i opiekunów, którzy darzyli mnie zaufaniem i oddawali swoje troski i wątpliwości. Wierzę, że wspólnie obrana ścieżka wsparcia skutecznie rozwiąże trudności Waszych dzieci.

Wszystkim życzę sukcesów na każdej płaszczyźnie życia osobistego i zawodowego.”

 

Z poważaniem

Krystyna Florek