Zawody przyszłości

Zobacz zawody przyszłości – prognoza 2020

Serwis Money – US News pokusił się o próbę przepowiadania przyszłości. To tylko prognozy, ale każdy, kto staje przed wyborem studiów albo chce się przebranżowić w pracy, powinien rzetelnie zastanowić się nad swoją karierą i sytuacją, jaka może mieć miejsce za kilka lat.
W świecie globalizacji i technologii cyfrowych, tempo zmian w biznesie jest szybsze niż kiedykolwiek wcześniej. “Jedną z metod, aby wybrać zawód przyszłości, jest trzymanie się z dala od zawodów, które zanikają” – tłumaczy metodologię swojego działania Money – US News.
Bureau of Labor Statistics, rządowa instytucja w USA, każdego roku publikuje listę branż znikających z rynku pracy w USA. Wszystkie te branże mają kilka podobnych cech – wyraźnie widać cięcia kosztów, redukcję zatrudnienia oraz możliwość taniego zastąpienia człowieka maszyną.
Weterynaria
Zwie­rzę­ta do­mo­we są bar­dziej po­pu­lar­ne niż kie­dy­kol­wiek wcze­śniej, nie­któ­re z nich do­sta­ją pomoc me­dycz­ną na po­zio­mie po­rów­ny­wal­nym z opie­ką me­dycz­ną dla czło­wie­ka. Bu­re­au of Labor Sta­ti­stics spo­dzie­wa się, że do 2020 r. licz­ba we­te­ry­na­rzy wzro­śnie o 36 proc.
Badania naukowe
Szyb­ko roz­wi­ja­ją­ce się tech­no­lo­gie pro­wa­dzą do ko­lej­nych prze­ło­mów w me­dy­cy­nie, pro­duk­cji, trans­por­cie i wielu in­nych dzie­dzi­nach, co ozna­cza, że bę­dzie rosło za­po­trze­bo­wa­nie na pra­cow­ni­ków na­uko­wych z ta­kich dzie­dzin jak bio­lo­gia, che­mia, ma­te­ma­ty­ka i in­ży­nie­ria – za­uwa­ża Money – US News. Szcze­gól­nie do­brze ro­ku­je kilka se­kto­rów, które wy­twa­rza­ją fi­zycz­ne pro­duk­ty z pli­ków cy­fro­wych: bio­me­dy­cy­na, na­no­tech­no­lo­gia czy druk 3D.
Programowanie Baz Danych
Każ­de­go dnia na całym świe­cie po­wsta­ją mi­lio­ny no­wych da­nych, z któ­ry­mi pro­gra­mi­ści muszą się upo­rać. A era wiel­kich da­nych do­pie­ro się za­czy­na. Firmy zbie­ra­ją coraz wię­cej in­for­ma­cji o swo­ich klien­tach, kon­ku­ren­cji, a także in­for­ma­cji do­ty­czą­cych sa­mych sie­bie. Wy­zwa­niem są nie tylko wiel­kie licz­by da­nych, ale moż­li­wość uży­tecz­ne­go prze­twa­rza­nia i wy­ko­rzy­sty­wa­nia ich.
Zarządzanie
“Szef za­ra­bia dużo z pro­ste­go po­wo­du: jego praca nie jest taka pro­sta, jak mo­gło­by się wy­da­wać” – ar­gu­men­tu­je  Money – US News. Za­rzą­dza­nie przy­szło­ści bę­dzie wy­ma­ga­ło wie­dzy biz­ne­so­wej, tech­no­lo­gicz­nej oraz me­ry­to­rycz­ne­go know-how. Naj­bar­dziej po­żą­da­ni są i będą me­na­dże­ro­wie, któ­rzy po­tra­fią po­pra­wić wy­daj­ność  pro­duk­cji i jed­no­cze­śnie ob­ni­żyć jej kosz­ty. Bu­re­au of Labor Sta­ti­stics spo­dzie­wa się szcze­gól­ne­go po­py­tu na kadrę me­na­dżer­ską w ta­kich dzie­dzi­nach jak re­la­cje mię­dzy­ludz­kie czy pla­no­wa­nie.
Opieka zdrowotna
Ser­wis Money – US News  pre­cy­zu­je, że nie cho­dzi tu o wszyst­kie dzie­dzi­ny zdro­wia. Po­ko­le­nie wyżu de­mo­gra­ficz­ne­go wkrót­ce za­cznie się sta­rzeć. Bę­dzie wy­ma­ga­ło więk­szej licz­by spe­cja­li­stów i opie­ku­nów. Wzro­śnie popyt m.​in. na oku­li­stów, la­ryn­go­lo­gów, den­ty­stów, fi­zjo­te­ra­peu­tów oraz pie­lę­gniar­ki.
Finanse
Prze­pływ fi­nan­sów i za­rzą­dza­nie nimi są skom­pli­ko­wa­ne, ale nie­zbęd­ne w każ­dej fir­mie. Jeśli dodać do tego przed­się­bior­stwa in­we­stu­ją­ce w nie­stan­dar­do­we in­stru­men­ty (jak np. fun­du­sze hed­gin­go­we i pri­va­te-equ­ity), łatwo prze­wi­dzieć, że firmy będą po­trze­bo­wa­ły  coraz lep­szych spe­cja­li­stów od fi­nan­sów.
Przedsiębiorczość
Sek­tor po­pu­lar­ny i jed­no­cze­śnie czę­sto po­mi­ja­ny w roz­mo­wach o bran­żach przy­szło­ści. Ale rynek po­trze­bu­je in­no­wa­to­rów, któ­rzy za­kła­da­ją dzia­łal­ność go­spo­dar­czą i re­ali­zu­ją­cych swoje po­my­sły. To oni wy­szu­ku­ją za­rów­no sze­ro­kie jak i ni­szo­we dzie­dzi­ny, w któ­rych jest popyt na dane dobro. Ana­li­ty­cy spo­dzie­wa­ją się sil­ne­go wzro­stu szcze­gól­nie w ta­kich bran­żach jak skup-sprze­daż uży­wa­nych sa­mo­cho­dów, fry­zjer­stwo i sa­lo­ny urody, usłu­gi biu­ro­we czy sa­lo­ny pięk­no­ści dla zwie­rząt… Każdy kto wy­my­śli lep­szy i tań­szy spo­sób ob­słu­gi klien­tów, bę­dzie czer­pać z tego pro­fi­ty.
Na podst. www.biznes.onet.pl