Klasyfikacja Zawodów i Specjalności

Świat zawodów jest bardzo urozmaicony. Drogowskazem ułatwiającym poruszanie się po tym świecie jest  Klasyfikacja Zawodów i Specjalności  (KZiS)
https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody

Co kryje się pod nazwą danego zawodu? Jakie zadania i funkcje są mu przypisane? Gdy stoimy  przed decyzją wyboru zawodu lub jego zmiany rośnie potrzeba informacji o możliwościach zawodowych, o wymaganiach stawianym potencjalnemu wykonawcy zawodu.  Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w „Przewodniku po Zawodach”. Jego celem jest przedstawienie w przystępnej  formie szczegółowego opisu zawodu.

Struktura charakterystyki zawodów w oparciu o „Przewodnik po Zawodach”

1)    Nazwa zawodu.
2)    Zadania i czynności robocze.

 • Informacje o celu pracy w danym zawodzie.
 • Informacje zadaniach jakie się wykonuje.
 • Informacje o obowiązkach.
 • Informacje o sposobie wykonywania zadań.
 • Informacje o czynnościach, przy pomocy których zadania są wykonywane.
 • Informacje o narzędziach pracy.

3)    Środowisko pracy.

 • Informacje na temat materialnego środowiska pracy.
 • Informacje na temat warunków społecznych.
 • Informacje na temat warunków organizacyjnych ( miejsce wykonywanej pracy, zagrożenia, choroby zawodowe).
 • Informacje na temat charakteru pracy (np. indywidualna / zespołowa).
 • Informacje o godzinach pracy.
 • Informacje o miejscu zatrudnienia.
 • Informacje o miejscu w strukturze organizacji.

4)    Wymagania psychologiczne.

 • Opis właściwości psychicznych przydatnych do dobrego wykonywania pracy (cechy osobowości, zdolności, zainteresowania).

5)    Wymagania fizyczne i zdrowotne.

 • Informacja o obciążeniach fizycznych.
 • Opis zakresu sprawności fizycznej.
 • Opis stanu zdrowia.
 • Informacja  możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

6)    Warunki podjęcia pracy w zawodzie.

 • Opis formalnych warunków niezbędnych przy podjęciu pracy w zawodzie (preferowany przez pracodawcę poziom wykształcenia, wiek, znajomość języków, doświadczenie, dodatkowe kwalifikacje itp.)

7)    Możliwość awansu w hierarchii zawodowej.

 • Opis możliwości rozwoju kariery zawodowej.

8)    Możliwości podjęcia pracy przez dorosłych.

 • Informacja o tym, jakie są możliwości zatrudnienia dla osób w starszym wieku, osób, które nie są bezpośrednio po szkole, studiach.

9)    Zawody pokrewne.

 • Wykaz zawodów pokrewnych.

10)     Literatura.

 • Opis publikacji i czasopism, w których można znaleźć informacje o danym zawodzie.

11)     Możliwość zatrudnienia oraz płace.

 • Informacja o tym, gdzie można szukać zatrudnienia, w jakich gałęziach gospodarki, w jakich rejonach kraju.
 • Informacja o częstotliwości występowania danego zawodu (stopień zainteresowania zawodem).
 • Statystyczne informacje o wysokości płac oraz o rynku pracy w poszczególnych zawodach.