Park sensoryczny oficjalnie otwarty i oddany dzieciom.

Park sensoryczny powstał w ramach projektu  „Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF Mielec w celu nadania im nowych funkcji społecznych”.  

Zadanie zostało wsparte środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni społecznej, który jest realizowany w partnerstwie z Gminą Miejską Mielec.

W ramach przeprowadzonych prac poddano rewitalizacji obszar parku poprzez dostosowanie jego funkcjonalności do potrzeb wypoczynku mieszkańców oraz przekształcono go w park sensoryczny. Tym samym zostały mu nadane nowe funkcje: wypoczynkowe, terapeutyczne, edukacyjne dla osób z niepełnosprawnościami. Powstały enklawy roślin, ścieżka sensoryczna, ścieżka głazów, które pomogą stymulować i rozwijać zachowania oparte na tym, co  człowiek widzi, słyszy, dotyka, smakuje i wącha.

– To tu właśnie specjaliści z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jak również inne osoby będą prowadzić zajęcia z dziećmi z terenu Powiatu Mieleckiego – powiedział podczas uroczystości otwarcia Parku Stanisław Lonczak, Starosta Mielecki.

– Zbudowany został plac zabaw, który ma dać radość dzieciom, a urządzenia parkowe pozwolą na wypoczynek wszystkim chętnym mieszkańcom. Teren parku będzie zatem unikatowym miejscem przeznaczonym na integrację lokalnej społeczności  oraz terapię i warsztaty dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami – dodał.

Na terenie parku zamontowano jedyną w powiecie mieleckim huśtawkę przeznaczoną dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.  Wśród zamontowanych urządzeń znajduje się również ławka solarna posiadająca wbudowany panel fotowoltaiczny, gdzie można – dzięki portom USB – naładować urządzenia oraz skorzystać z bezpłatnej sieci Wi-fi.

Wartość inwestycji to 1 396 095,94 PLN, z czego 1 047 071,95 PLN to dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Wkład własny Powiatu Mieleckiego wyniósł 349 023,99 PLN.

źródło: https://powiat-mielecki.pl/aktualnosci/park-sensoryczny-oficjalnie-otwarty-1270.html