Nowe wyzwanie dla Poradni w Mielcu

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mielcu jako jedyna na Podkarpaciu, w drodze otwartego konkursu, została poradnią koordynującą dla pozostałych poradni województwa podkarpackiego.

W pierwszym kwartale 2022r Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie ogłosił konkurs w ramach projektu pozakonkursowego „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”. Miał on na celu wyłonienie minimum 16 Grantobiorców – organów prowadzących dla publicznych lub niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych na terenie całej Polski. Nabór wniosków był prowadzony w rundach.W wyniku 3 rundy, oferta opracowana w SPPP,  a złożona przez Powiat Mielecki otrzymała wnioskowany grant. Istotą przedsięwzięcia grantowego jest:

  • organizacja szkoleń dla poradni psychologiczno-pedagogicznych na  terenie województwa podkarpackiego. Będą one prowadzone przez psychologów poradni: mgr Gertrudę Fijołek, mgr Aleksandrę Narowska –Bryła, mgr Annę Lalik, mgr Annę Mrozowską, przygotowanych w ORE. Szkolenia będą dotyczyły prowadzenia oceny funkcjonalnej w przedszkolach/szkołach/ placówkach z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi,
  • przeprowadzenie, wspólnie z przeszkolonymi poradniami, we współpracy ze szkołami, procedury oceny funkcjonalnej, z wykorzystaniem narzędzi wskazanych przez ORE, a także zaplanowanie i zrealizowanie działań postdiagnostycznych – wdrożenia w praktyce w grupie min. 50 uczniów.

Przedsięwzięcie grantowe będzie realizowane przez SPPP w Mielcu do 31.08.2023r.  Jego koordynatorem jest Krystyna Florek, dyrektor Poradni.

Przedsięwzięcia grantowe w całej Polsce realizowane są w ramach projektu pozakonkursowego Ośrodka Rozwoju Edukacji pn. „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego” realizowanego na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr POWR.02.10.00-00-0011/20 z dnia 10 lutego 2021 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr Osi Priorytetowej II – Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wsparcie pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych we wdrażaniu modelowych rozwiązań z zakresu prowadzenia oceny funkcjonalnej i wsparcia postdiagnostycznego dla dzieci i uczniów. Jego efektem będzie min. opracowanie standardów poradnictwa w całym kraju.