INFORMACJA dot. wizyty w Poradni

Wizyta w Poradni

 • Na wizytę do Poradni dziecko/uczeń przychodzi z jednym opiekunem.
 • Przy wejściu do budynku Poradni każdy pracownik, dziecko oraz jego rodzic/opiekun ma obowiązek zdezynfekować ręce – płyn dezynfekujący przy wejściu i przy sekretariacie.
 • Przed bezpośrednią wizytą diagnostyczną w Poradni rodzic/opiekun prawny wypełnia ANKIETĘ wstępnej kwalifikacji w obecności pracownika Poradni.
 • W przypadku wywiadu epidemiologicznego – ANKIETY  dodatniego lub objawów infekcji (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, uczucie duszności, inne nietypowe) na podstawie informacji wynikających z ankiety przeprowadzonej przez pracownika sekretariatu  i  stwierdzenie ryzyka zakażenia wirusem SARS CoV-2. zasadna jest wówczas odmowa wykonania diagnozy- decyzję podejmuje osoba rejestrująca.
 •  Nie ma możliwości przynoszenia zabawek, plecaków, toreb, jedzenia i innych zbędnych rzeczy, które nie są potrzebne w trakcie diagnozy. Na terenie Poradni rodzic/opiekun/dziecko/uczeń musi przebywać w maseczce ochronnej, chyba że jest to dziecko poniżej 4 r.ż./lub dziecko/uczeń   z całościowymi zaburzeniami rozwoju/ niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu głębszym, które nie jest w stanie funkcjonować w maseczce ochronnej oraz musi mieć założone rękawiczki jednorazowe/ lub jeśli nie posiada rękawiczek należy dezynfekować ręce po każdym kontakcie z innymi osobami/ przedmiotami/ w przypadku ponownego wejścia do budynku.
 • Rodzic/opiekun prawny musi posiadać pełną dokumentację w dniu badania tj. opinię ze szkoły, w przypadku orzeczenia wielospecjalistyczną ocenę funkcjonowania ucznia, zaświadczenia lekarskie (dostępne do pobrania na stronie internetowej w zakładce DRUKI) jeżeli są niezbędne do wydania orzeczenia lub opinii.  Dokumentacja musi spełniać wymogi formalne tj. posiadać wszystkie podpisy oraz pieczęci organu wydającego informacje o dziecku/uczniu tj. szkoła, przedszkole, placówka, lekarz, jednostka służby zdrowia.
 • Nie przewiduje się przychodzenia rodzica/opiekuna prawnego kilka razy w tej samej sprawie, jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu tego z zespołem badającym lub telefonicznie.
 • Po badaniu rodzic/opiekun prawny wchodzi na omówienie wyników oraz złożenie wniosku w uzasadnionych przypadkach, dziecko/uczeń pozostaje pod opieką rodzica lub jeżeli jest to możliwe czeka w korytarzu zachowując dystans społeczny, nie przemieszczając się po budynku.
 • Każdy kontakt osoby z zewnątrz w sekretariacie powinien odbywać się tylko
  w wyjątkowych przypadkach, w taki sposób, aby klient przebywał w odległości minimum 1,5 m – 2 m od pracownika.
 • Rodzice oczekują na dziecko/ucznia poza poradnią na zewnątrz budynku, w odległości minimum 2 m od siebie.
 • W celu zapewnienia szybkiej komunikacji rodzice/opiekunowie muszą podać aktualny nr telefonu.
 • Odległość osób przebywających na korytarzu to minimum 1,5 m.
 • Jeżeli dziecko nie jest w stanie zostać w gabinecie podczas badania bez opiekuna odległość musi wynosić minimum 2 m od diagnosty.
 • Korzystanie z toalet powinno odbywać się tylko za wiedzą pracowników i powinno być ograniczone  do minimum, w celu przeprowadzenia dezynfekcji korzystanie musi być pod kontrolą.
 • W przypadku choroby, przeziębienia, kaszlu, temperatury, objawów grypopodobnych prosimy o o informację telefoniczną i bezwzględne przesunięcie terminu badań.
 • Wszystkie przełożone spotkania diagnostyczne będą systematycznie realizowane.