Wczesna interwencja a wczesne wspomaganie rozwoju

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

DLA KOGO PRZEZNACZONE

Na podstawie  Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające w publicznych Poradniach P-P (Dz.U. z dnia 30 września 2008 r.) §2. ust.1 pkt. 5 „w poradniach” są organizowane i działają na zasadach określonych w rozporządzeniu zespoły orzekające, które wydają: opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

W systemie oświaty za niepełnosprawne uznaje się i dzieci i młodzież:

1.      niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim,

2.      niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

3.      niepełnosprawne ruchowo, w tym afazja,

4.      niesłyszące,

5.      słabosłyszące,

6.      niewidome,

7.      słabowidzące,

8.      autyzm, zespół Aspergera

9.      z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Nie uznaje się za niepełnosprawne dzieci i młodzież z chorobami:

–         genetycznymi,

–         onkologicznymi,

–         metabolicznymi,

–         przewlekłymi np. astmą, padaczką, cukrzycą, zaburzeniami wchłaniania, chorobami psychicznymi (psychozami i zaburzeniami psychotycznymi).

Podstawą wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze względu na niepełnosprawność intelektualną (pkt. 1-2) są wyniki badań psychologicznych sporządzonych w Poradni  P-P.

Do pozostałych niepełnosprawności (pkt. 3-9) wymagane jest zaświadczenie od lekarza specjalisty stwierdzające istnienie niepełnosprawności.

            Nie są podstawą do wydania opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju zaświadczenia lekarskie zawierające diagnozy w formie stwierdzeń: opóźniony rozwój psychoruchowy, opóźniony rozwój mowy, zaburzenia emocjonalne, zagrożenie niepełnosprawnością.

 

Wczesne wspomaganie rozwoju może być prowadzone w różnych placówkach: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – ul. Królowej Jadwigi 1, Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju – ul. Wojsławska 278, Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Pniu – Pień 41, 39-310 Radomyśl Wielki.

 

WCZESNA INTERWENCJA

DLA KOGO PRZEZNACZONA

dla dzieci w wieku od 0 do 7 r.ż.

·        z grup wysokiego ryzyka ciążowo – porodowego,

·        z wrodzonymi wadami układu nerwowego (np. przepukliny oponowo – rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie),

·        z chorobami metabolicznymi układu nerwowego,

·        z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego,

·        z zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem ADHD),

·        z zespołem aberracji chromosomów (w tym z zespołem Downa),

·        z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (w tym MPD, miopatie, zaniki nerwowo – mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN),

·        z zaburzeniami integracji sensorycznej,

·        z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalanej lub bez ustalonej etiologii,

·        z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów.

Skierowanie o wczesnej interwencji wydaje lekarz pediatra lub lekarz specjalista poradni:

·        neonatologicznej,

·        rehabilitacyjnej,

·        ortopedii i traumatologii narządu ruchu,

·        neurologicznej,

·        reumatologicznej,

·        chirurgii dziecięcej,

·        endokrynologii dziecięcej,

·        diabetologii dziecięcej.