Ankieta ewaluacyjna

1. Jakiej pomocy, wsparcia oczekuje Pan/i od Poradni? (istnieje możliwość wybrania kilku form)

a) diagnozy rozwoju dziecka
b) wydania dokumentu opinii, orzeczenia
c) wydania dokumentu dla potrzeb innych instytucji (np. szkoła, lekarz, MOPS)
d) spotkania wspierającego dla rodziny
e) terapii indywidualnej
f) przyjścia do domu
g) spotkania wspierającego dla rodziców
h) psychoedukacji na temat jak postępować z dzieckiem
i) psychoedukacji na temat choroby przewlekłej, niepełnosprawności
j) uczestnictwa w grupie wsparcia
k) pracy na terenie przedszkola, szkoły, placówki
l) uczestnictwa w szkoleniu
m) poradnictwa w zakresie wyboru zawodu
n) inne (jakie?)

2. Proszę określić w jakim stopniu Pan/i ocenia swój poziom zadowolenia z usług Poradni P- P ? (proszę wybrać i uzasadnić odpowiedź)
Bardzo niezadowolony
Niezadowolony
Trudno powiedzieć
Zadowolony
Bardzo zadowolony

Ponieważ

3. Co Pana/i zdaniem powinno się znaleźć w ofercie Poradni P- P, aby w pełni zaspakajała Pana/i oczekiwania?

Metryczka (proszę zaznaczyć)
Uczeń: szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna

Rodzic Nauczyciel Pedagog

Wiek:

Płeć: K M