MIEJSCE ODKRYWANIA TALENTÓW
 
TYTUŁ NADANY PRZEZ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2010/2011
 

Regulamin przyjęć

Diagnoza i orzecznictwo
REGULAMIN
PRZYJĘĆ DO PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
W MIELCU
 1. Dzieci i młodzież przyjmowani są w poradni na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia. Do wniosku należy dołączyć (w zależności od zgłaszanego problemu) stosowną opinię o uczniu.
 2. Wnioski podlegają rejestracji, a następnie realizacji wg kolejności zgłoszeń w ramach ustalonych rejonów.
 3. Poza kolejnością rozpatrywane są wnioski dotyczące:
  • wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju),
  • interwencji kryzysowych (np. depresje, zagrożenie samobójstwem, niepromowanie),
  • inne szczególne przypadki na podstawie przedstawionej dokumentacji (medycznej, sądowej).
 4. Logopeda realizuje wnioski rodziców lub prawnych opiekunów wg kolejności zgłoszeń z całego rejonu tj. powiatu.
 5. Badania w zakresie wydania opinii o przyśpieszeniu bądź odroczeniu obowiązku szkolnego przeprowadzane są od maja do końca sierpnia każdego roku.
 6. Badania uczniów z trudnościami w nauce oprócz wniosku rodziców /prawnych opiekunów/ wymagają przedłożenia druku "Informacja o funkcjonowaniu ucznia w szkole" wypełnionego przez nauczyciela wychowawcę.
 7. Badania uczniów w kierunku stwierdzenia specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksji rozwojowej) oprócz wniosku wymagają przedłożenia druku "Informacja o uczniu z trudnościami w pisaniu" wypełnionego przez nauczyciela polonistę.
 8. Badania uczniów z problemami zdrowotnymi przeprowadza się w miesiącach styczeń-maj po dołączeniu do wniosku specjalistycznej dokumentacji medycznej od lekarza prowadzącego.
 9. Badania z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są indywidualnie lub grupowo wg kolejności zgłoszeń.
 10. Z wnioskiem o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki występuje dyrektor szkoły przedstawiając w nim krótko osiągnięcia ucznia.
 11. Dzieci z nasilonymi zaburzeniami funkcji percepcyjno - motorycznych, na wniosek zespołu / osoby badającej obejmowane są terapią pedagogiczną wg możliwości pracowników poradni.
 12. Wnioski dotyczące psychoterapii lub terapii rodzin realizowane są wg kolejności zgłoszeń zgodnie z możliwościami pracowników uprawnionych do udzielania takich form pomocy.
 13. Realizacja wniosków o wydanie orzeczenia do kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju podlegają odrębnej procedurze.
 14. Czas oczekiwania na realizację wniosku uwarunkowany jest ilością zgłoszeń. Zainteresowani są informowani o terminie wizyty (dzień, godzina).
 15. Opinie odbierane są osobiście.
 16. Wnioski przyjmowane są w sekretariacie poradni w godzinach urzędowania tj poniedziałek - czwartek w godzinach 8.00 do 16.00 w piątek 8.00 - 15.00