MIEJSCE ODKRYWANIA TALENTÓW
 
TYTUŁ NADANY PRZEZ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2010/2011
 

Orzecznictwo i terminy zespołów

Diagnoza i orzecznictwo

 

PROCEDURY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW SKŁADANYCH DO ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO

 

 1. Orzeczenia i opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydawane są na  pisemny wniosek obojga rodziców  (wymagane są dwa podpisy).
 2. Wnioski i zgłoszenia dotyczące orzecznictwa i opiniowania należy pobrać i złożyć osobiście w sekretariacie poradni. 
 3. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
  • Nauczanie indywidualne:
   • W razie wypadku losowego, zdrowotnego:
    • zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka, wydane przez lekarza określające czas, w którym stan zdrowia ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły (nie krótszy niż 30 dni), wzór zaświadczenia w załączeniu,
    • opinię nauczycieli uczących o funkcjonowaniu ucznia w szkole lub świadectwa ucznia z ostatniego roku.
   • W razie jednorazowego kontaktu z poradnią nie są konieczne badania psychologiczno - pedagogiczne.
   • W przypadku różnego rodzaju schorzeń:
    • zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka wydane przez lekarza określające czas, w którym stan zdrowia ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie ucznia do szkoły,
    • dokumentację medyczną wskazująca przyczynę, która uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie ucznia do szkoły,
    • opinię nauczycieli uczących o funkcjonowaniu ucznia w szkole,
    • wyniki badania psychologicznego, pedagogicznego i logopedycznego.
  • Kształcenie specjalne
   • w przypadku niepełnosprawności intelektualnej wyniki aktualnego badania psychologicznego, pedagogicznego, logopedycznego oraz w razie występowania schorzeń - dokumentacja medyczna.
   • w przypadku uczniów:
    • niesłyszących,
    • słabo słyszących,
    • niewidomych,
    • słabo widzących,
    • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
    • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
    • niedostosowanych społecznie, zagrożonych uzależnieniami lub z zaburzeniami zachowania - wymagana jest dokumentacja medyczna diagnozująca i wskazująca jednoznacznie na daną niepełnosprawność.
  • Jeżeli wymienione w punktach A i B niepełnosprawności ze sobą współwystępują (z wyjątkiem niedostosowanych społecznie) mówimy wówczas o sprzężonej niepełnosprawności dziecka.
  • zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze:
   • wyniki badania psychologicznego, pedagogicznego i logopedycznego,
   • dokumentacja medyczna.
  • Wczesne wspomaganie rozwoju
   • kompletna dokumentacja medyczna,
   • wyniki badania psychologicznego lub obserwacji psychologicznej, badanie logopedyczne (określenie rozwoju psychoruchowego dziecka).
 4. Od momentu złożenia wniosku przez rodzica wraz z kompletem dokumentacji zostaje uruchomiona procedura orzecznicza w poradni.
 5. Przewodniczący w wydanym zarządzeniu określa skład zespołu oraz termin jego posiedzenia.
 6. Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniu zespołu oraz przedstawić swoje stanowisko o czym jest informowany pisemnie.
 7. Wnioskodawca odbiera osobiście orzeczenie (opinię) w 3 egzemplarzach.
 8. Od orzeczenia wydanego przez zespół orzekający poradni wnioskodawca może wnieść odwołanie do Kuratora Oświaty w Rzeszowie za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.